DEMATERIALIZACJA AKCJI

05 listopada 2020

Śledząc ostatnio komunikaty spółek akcyjnych na portalu money.pl, natknąłem się na wezwania akcjonariuszy przez spółki do złożenia dokumentów akcji w siedzibie spółki. Komunikatów o takiej treści było setki. Zagłębiając się w problem zauważyłem, iż wynika to ze zmian przepisów wprowadzonych ustawą z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1798). Problem, i obowiązek jednocześnie, dotyczy kilkunastu tysięcy podmiotów w obrocie gospodarczym. Nałożony na spółki akcyjnej oraz komandytowo akcyjne obowiązek dematerializacji akcji imiennych oraz na okaziciela pociąga również za sobą wiele technicznych wyzwań, jak prowadzenie rejestru czy posiadanie i ujawnienie w KRS strony internetowej z komunikatami dla akcjonariuszy,

Zgodnie z art. 32811, do 30 czerwca 2020 r. spółki akcyjne lub komandytowo akcyjne, czyli te których dotyczy nowa regulacja, są zobowiązane wybrać podmiot, który będzie prowadzić w ich imieniu rejestry akcji. Są to podmioty uprawnione do działalności maklerskiej oraz banki powiernicze. Po wyborze podmiotu zmiany KSH narzucają obowiązek pięciokrotnego wezwania akcjonariuszy do złożenia akcji w formie dokumentu w siedzibie spółki. Zmiany prawne dotyczą akcji nowych (gotowych do emisji; te przybiorą od początku swojego istnienia formę zdematerializowaną) oraz akcji już wydanych. Każde z wezwań powinno mieć miejsce w przynajmniej dwutygodniowych (i maksymalnie dwumiesięcznych) odstępach czasu. Do końca 2020 r. spółka powinna wystosować 5 przedmiotowych wezwań.

Po dematerializacji akcji, na żądanie każdego akcjonariusza, podmiot prowadzący rejestr jest zobowiązany do wydania świadectwa rejestrowego. Świadectwo będzie świadczyło o posiadaniu praw wynikających z akcji. Z dniem 1 stycznia 2021 roku moc utracą akcje w formie dokumentu, natomiast rejestry uzyskają moc obowiązującą.

Ponadto art. 5 §5 KSH, również wprowadzony ustawą zmieniającą KSH, zobowiązał spółki do prowadzenia i ujawnienia adresu strony internetowej w odpowiedniej rubryce w KRS. Strona internetowa między innymi ma służyć do zamieszczania komunikatów spółki względem akcjonariuszy i musi zostać wykorzystana również z we wzywaniu do złożenia akcji celem ich dematerializacji. Powstał problem interpretacyjny, czy adres internetowy spółki w KRS ma prowadzić bezpośrednio do miejsca komunikatów czy na stronę główną spółki. Komentarze przychylają się do drugiego poglądu, jednak tylko w przypadku, gdy strona właściwa z komunikatami nie jest maskowana i ciężko dostępna dla przeciętnego użytkownika.

Przepisy tarczy antykryzysowej 4.0 wyłączyły obowiązek dokonania powyższych czynności przez spółki, które są w upadłości. Wydaje się, że jest to dobra decyzja, a raczej nowelizacja i diagnoza problemu, którego nie spodziewano się podczas wprowadzania przepisów w 2019 r. Ostatnią pożądaną rzeczą przez spółki w upadłości jest ponoszenie dodatkowych kosztów oraz niejako konieczność inwestowania środków finansowych w działalność gospodarczą.

Pomimo obowiązku prawnego narzuconego na przedsiębiorcę, z którym również będą wiązały się koszty wprowadzenia regulacji, zmiany należy ocenić pozytywnie. Wydaje się, iż zostanie tym samym zwiększona transparentność działalności spółki, co jest zawsze korzystnym rozwiązaniem dla inwestorów i administracji rządowej. Należy też oceniać zmianę pozytywnie z punktu widzenia cyfryzacji działalności gospodarczej. Wydaje się, że akcje w formie materialnej – w formie dokumentu – powoli będą ustępowały zdigitalizowanym dokumentom. Zmiany należy traktować poważniej, ponieważ za ich niedochowanie grozi kara grzywny do 20 tyś zł.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *