Nabycie udziałów w spółce z o.o., a zwrot dopłat

15 maja 2015
Tagi

W ostatnim czasie spotkaliśmy się z kilkoma zapytaniami w kwestii zwrotu dopłat należnych wspólnikowi który dokonuje zbycia udziałów w spółce z o.o. Pytanie podstawowe to to, czy nabycie udziałów powoduje przejście praw do żądania zwrotu dopłat na nabywcę czy prawo to pozostaje przy byłym już wspólniku.

Prawo do udziału w spółce mającej osobowość prawną jest prawem zbywalnym. W sytuacji więc zbycia udziału sp. z o.o. zwrot dopłat dokonywany jest na rzecz nabywcy udziału, (nie ma znaczenia przy tym forma nabycia – zakup, darowizna itp.) ponieważ zbycie udziału stanowi przejście wszystkich praw i obowiązków związanych z udziałem na nabywcę, w tym także prawa do zwrotu dopłat.

więcej

Share on Facebook0Pin on Pinterest0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0

Darowizna udziałów w spółce z o.o. – Forma

15 maja 2015
Tagi ,

W ostatnim czasie zauważyć można spór w kręgach prawniczych odnoszący się co do tego jakiej formy wymaga darowizna udziałów w spółce z o.o. Wbrew twierdzeniom przede wszystkim notariuszy, że umowę tę można zawrzeć tylko w formie aktu notarialnego, za słuszne należy uznać stanowisko, iż umowa darowizny udziałów w sp. z o.o. może być dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Także w mojej ocenie ta forma będzie wystarczająca.

więcej

Share on Facebook0Pin on Pinterest0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0

Alimenty na rodzica od dorosłego dziecka

02 kwietnia 2015
Tagi ,

Zusammenarbeit

Powszechnie alimenty kojarzone są jako obowiązek alimentacyjny wobec dzieci. Wielu osobom nie znana jest natomiast konstrukcja odwrotna, a więc sytuacja w której alimenty na rodzica płaci dorosłe dziecko. Polski ustawodawca wprowadził do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego art. 128, w którym został zawarty obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania – obowiązek alimentacyjny. Obciąża on krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. W praktyce oznacza to, iż rodzice mogą domagać się alimentów od swoich pełnoletnich dzieci. Warto podkreślić, iż rodzic w pierwszej kolejności wnioskuje o przyznanie alimentów od żyjącego męża lub żony. Dopiero, gdy małżonek nie jest w stanie spełnić tego obowiązku, spada on na dzieci.

więcej

Share on Facebook0Pin on Pinterest0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0

Co zrobić aby otrzymać alimenty dla rodziców od dziecka?

02 kwietnia 2015
Tagi ,

Vater, Mutter, Tocher und Sohn

Aby uzyskać alimenty na rodzica, należy wystąpić do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego z pozwem o zasądzenie alimentów albo właściwego według miejsca zamieszkania uprawionego do alimentów powoda. Rodzic ma możliwość wyboru jednego z w/w sądów. Warto podkreślić, iż nie tylko osobiście można wystąpić o alimenty. W pewnych przypadkach z pozwem za rodzica będącego w niedostatku może wystąpić również organizacja społeczna lub prokurator. Jeżeli rodzic posiada więcej niż jedno dziecko zobowiązane do płacenia alimentów na jego rzecz, rodzic może zdecydować czy chce domagać się alimentów od wszystkich dzieci czy tylko od jednego z nich.

więcej

Share on Facebook0Pin on Pinterest0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0

Czy dorosłym dzieciom należą się alimenty?

10 marca 2015
Tagi

Fotolia_79551638_Subscription_Monthly_M

Alimenty na dorosłe dziecko, to wbrew pozorom bardzo powszechne obciążenie dla rodziców – najczęściej ojców. W dzisiejszych czasach wielu rodziców nurtuje problem jak długo zobowiązani są do utrzymywania swoich dzieci. W społeczeństwie panuje bowiem czasem przekonanie, iż obowiązek ten kończy się wraz z ukończeniem 18 roku życia. Nic bardziej mylnego.

Zatem do kiedy płatne są alimenty na dziecko po 18 roku życia? Osoba pełnoletnia ma prawo domagać się od rodziców alimentów na swoje utrzymanie, jeżeli mimo osiągnięcia pełnoletniości nie ma rzeczywistej możliwości samodzielnego utrzymywania się. Ponadto dziecko pełnoletnie ma prawo do alimentów, po ukończeniu edukacji nawet wtedy, gdy ma możliwość jej kontynuowania, ale znajduje się w niedostatku.

więcej

Share on Facebook0Pin on Pinterest0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0