Darowizna udziałów w spółce z o.o. – Forma

15 maja 2015
Możliwość komentowania Darowizna udziałów w spółce z o.o. – Forma została wyłączona
Tagi ,

W ostatnim czasie zauważyć można spór w kręgach prawniczych odnoszący się co do tego jakiej formy wymaga darowizna udziałów w spółce z o.o. Wbrew twierdzeniom przede wszystkim notariuszy, że umowę tę można zawrzeć tylko w formie aktu notarialnego, za słuszne należy uznać stanowisko, iż umowa darowizny udziałów w sp. z o.o. może być dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Także w mojej ocenie ta forma będzie wystarczająca.

Zgodnie z art. 890 § 1 Kodeksu cywilnego przy zawarciu umowy darowizny oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jeśli jednak umowa darowizny zostanie zawarta bez zachowania tej formy i przyrzeczone świadczenie zostało spełnione, to dochodzi do konwalidacji, czyli uzdrowienia tej umowy. W odniesieniu tego, do umowy darowizny udziałów w sp. z o.o. należy uznać, iż ważna jest darowizna wykonana, choćby umowa nie była zawarta w formie aktu notarialnego.

Należy wskazać, że §2 powyższego przepisu stanowi, iż regulacja ta nie uchybia przepisom szczególnym dotyczącym przedmiotu darowizny – w tym przypadku artykułowi 180 k.s.h., zgodnie z którym zbycie udziału (a więc w wykładni rozszerzającej również zbycie, poprzez zawarcie umowy darowizny) wymaga zachowania formy szczególnej, tj. formy pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Należy jednak zwrócić uwagę, że przy tej formie dokonania darowizny konieczne jest spełnienia świadczenia.

Dowodem na jego wykonanie może być chociażby sama umowa oraz rozpoczęcie wykonywania praw korporacyjnych np. złożenie oświadczenia o nabyciu udziałów w spółce i sporządzenie przez zarząd nowej listy wspólników czy zawiadomienie spółki o przejściu udziałów podpisane przez darczyńcę, a także dowody osobowe.

W praktyce coraz częściej darowizna udziałów w spółce z o.o. jest dokonywana w powyższej formie, gdyż jest to rozwiązanie dopuszczalne z którym jednocześnie związane są o wiele niższe koszty – bowiem przy formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi pokrywa się koszty jedynie poświadczenia podpisu, a nie koszty taksy notarialnej, która uzależniona jest od wartości przedmiotu darowizny.