Prokura samoistna

06 sierpnia 2015
Możliwość komentowania Prokura samoistna została wyłączona

Podstawą cechą prokury samoistnej jest to, że prokurent samoistny ma możliwość samodzielnego reprezentowania przedsiębiorcy w zakresie wszystkich czynności sądowych i pozasądowych (z ograniczeniami jak przy każde prokurze). Przedsiębiorca może ustanowić nawet kilku prokurentów, decydując którzy z nich będą prokurentami samoistnymi. Od niego zależy czy każdemu z tych prokurentów udzieli prokury samoistnej, zgodnie z którą każdy w nich będzie umocowany do samodzielnego działania, czy też zdecyduje się na udzielenie prokury kilku osobom w sposób łączny, a nawet tak, iż część prokurentów będzie posiadać prokurę samoistną, a część łączną. Warto pamiętać, że zgodnie z art. 205 § 3. oraz 373 § 3. Kodeksu Spółek Handlowych przepisy dotyczące reprezentacji spółki handlowej zawarte w jej umowie albo statucie nie wyłączają ustanowienia prokury jednoosobowej lub łącznej i nie ograniczają praw prokurentów wynikających z przepisów o prokurze zawartych w Kodeksie Cywilnym.

Prokura łączna niewłaściwa jest niedopuszczalna

06 sierpnia 2015
Możliwość komentowania Prokura łączna niewłaściwa jest niedopuszczalna została wyłączona

Bardzo istotny z punktu widzenia praktyki okazał się niedawny wyrok Sądu Najwyższego wydany 30 stycznia 2015 r. jako uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego (III CZP 34/14) mająca moc zasady prawnej. Zgodnie z tezą tej uchwały „Niedopuszczalny jest wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym jednego prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu.”
więcej

Prokura oddziałowa – Filialna

06 sierpnia 2015
Możliwość komentowania Prokura oddziałowa – Filialna została wyłączona

Przedsiębiorca, który podlega obowiązkowemu wpisowi do KRS, prowadząc działalność gospodarczą bardzo często zarządza majątkiem, który jest w znacznej mierze rozproszony, np. przedsiębiorstwo oprócz zakładu głównego może posiadać oddziały położone w różnych krajach. więcej

Prokura łączna

06 sierpnia 2015
Możliwość komentowania Prokura łączna została wyłączona

Prokura łączna jak sama nazwa wskazuje to prokura udzielona kilku osobom łącznie, a polega ona na wspólnym składaniu oświadczeń woli w imieniu reprezentowanego przedsiębiorcy. Reprezentacja przez prokurenta łącznego wymaga współdziałania co najmniej dwóch osób – należycie umocowanych przez przedsiębiorcę. więcej

Prokura w spółce z o.o.

06 sierpnia 2015
Możliwość komentowania Prokura w spółce z o.o. została wyłączona

Przedsiębiorca, który podlega obowiązkowemu wpisowi do KRS, może ustanowić prokurenta. Prokura stanowi szczególny rodzaj pełnomocnictwa. Zakres umocowania prokurenta precyzuje art. 1091 k.c. zgodnie z którym prokurent ma prawo reprezentacji spółki z o.o. w czynnościach sądowych oraz pozasądowych związanych wyłącznie z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Zakres prokury nie jest jednak nieograniczony. Prokurent nie może bowiem:
– zbyć przedsiębiorstwa,
– oddać przedsiębiorstwa do czasowego korzystania,
– zbyć i obciążyć nieruchomości. więcej