Magiczna klauzula z „trzech siódemek” – art. 777 k.p.c. teoria

19 lipca 2016
Możliwość komentowania Magiczna klauzula z „trzech siódemek” – art. 777 k.p.c. teoria została wyłączona

Jednym z typowych i często stosowanych sposobów zabezpieczenia roszczeń wierzyciela jest zawarcie w umowie zapisu o dobrowolnym poddaniu się dłużnika egzekucji. Podstawę prawną takiego zapisu stanowi art. 777 k.p.c.

Co taki zapis oznacza?
Zapis umowny, w którym dłużnik poddaje się egzekucji na podstawie art. 777 k.p.c., stanowi swoiste oświadczenie dłużnika, które ma szczególne znaczenie dla wierzyciela w przypadku niewywiązania się dłużnika z umowy. W nomenklaturze prawniczej oświadczenie dłużnika o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie ww. przepisu, określane jest jako zabezpieczenie roszczenia wierzyciela.

Aby ww. zapis był skuteczny tj. aby faktycznie stanowił zabezpieczenie roszczenia, muszą być spełnione następujące warunki:
– umowa musi być zawarta w formie aktu notarialnego,
– suma pieniężna, do której zapłaty dłużnik jest zobowiązany musi być określona w umowie kwotowo albo za pomocą klauzuli waloryzacyjnej, jeśli umowa dotyczy wydania rzeczy w umowie musi być wskazana ilość rzeczy oznaczonych co do gatunku albo wskazana rzecz indywidualnie oznaczona,

– w umowie powinno być określone zdarzenie, którego zaistnienie będzie uprawniać wierzyciela do złożenia wniosku o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu,
– w umowie powinien być określony termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że nic nie stoi na przeszkodzie aby dłużnik złożył oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, zawierające ww. elementy, w odrębnym akcie notarialnym.
Wskazany sposób zabezpieczenia przejawia się w możliwości szybkiego przeprowadzenia postępowania klauzulowego, a zatem uzyskania tytułu wykonawczego, umożliwiającego przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego przez komornika. Krótko mówiąc, aby uzyskać tytuł prawny do wszczęcia egzekucji przeciwko dłużnikowi, wierzyciel nie musi kierować do sądu pozwu o zapłatę i narażać się na długotrwały proces. Wystarczy wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu.

Oznacza to, że na podstawie aktu notarialnego opatrzonego klauzulą wykonalności przez sąd, wierzyciel w będzie uprawniony do podjęcia faktycznych działań zmierzających do odzyskania swoich pieniędzy tj. do wszczęcia egzekucji, bez konieczności wcześniejszego wszczynania postępowania procesowego przed sądem.