Magiczna klauzula z „trzech siódemek” – art. 777 k.p.c. teoria

19 lipca 2016

Jednym z typowych i często stosowanych sposobów zabezpieczenia roszczeń wierzyciela jest zawarcie w umowie zapisu o dobrowolnym poddaniu się dłużnika egzekucji. Podstawę prawną takiego zapisu stanowi art. 777 k.p.c.

Co taki zapis oznacza?
Zapis umowny, w którym dłużnik poddaje się egzekucji na podstawie art. 777 k.p.c., stanowi swoiste oświadczenie dłużnika, które ma szczególne znaczenie dla wierzyciela w przypadku niewywiązania się dłużnika z umowy. W nomenklaturze prawniczej oświadczenie dłużnika o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie ww. przepisu, określane jest jako zabezpieczenie roszczenia wierzyciela.

Aby ww. zapis był skuteczny tj. aby faktycznie stanowił zabezpieczenie roszczenia, muszą być spełnione następujące warunki:
– umowa musi być zawarta w formie aktu notarialnego,
– suma pieniężna, do której zapłaty dłużnik jest zobowiązany musi być określona w umowie kwotowo albo za pomocą klauzuli waloryzacyjnej, jeśli umowa dotyczy wydania rzeczy w umowie musi być wskazana ilość rzeczy oznaczonych co do gatunku albo wskazana rzecz indywidualnie oznaczona,

– w umowie powinno być określone zdarzenie, którego zaistnienie będzie uprawniać wierzyciela do złożenia wniosku o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu,
– w umowie powinien być określony termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że nic nie stoi na przeszkodzie aby dłużnik złożył oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, zawierające ww. elementy, w odrębnym akcie notarialnym.
Wskazany sposób zabezpieczenia przejawia się w możliwości szybkiego przeprowadzenia postępowania klauzulowego, a zatem uzyskania tytułu wykonawczego, umożliwiającego przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego przez komornika. Krótko mówiąc, aby uzyskać tytuł prawny do wszczęcia egzekucji przeciwko dłużnikowi, wierzyciel nie musi kierować do sądu pozwu o zapłatę i narażać się na długotrwały proces. Wystarczy wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu.

Oznacza to, że na podstawie aktu notarialnego opatrzonego klauzulą wykonalności przez sąd, wierzyciel w będzie uprawniony do podjęcia faktycznych działań zmierzających do odzyskania swoich pieniędzy tj. do wszczęcia egzekucji, bez konieczności wcześniejszego wszczynania postępowania procesowego przed sądem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *