Prokura w spółce z o.o.

06 sierpnia 2015

Przedsiębiorca, który podlega obowiązkowemu wpisowi do KRS, może ustanowić prokurenta. Prokura stanowi szczególny rodzaj pełnomocnictwa. Zakres umocowania prokurenta precyzuje art. 1091 k.c. zgodnie z którym prokurent ma prawo reprezentacji spółki z o.o. w czynnościach sądowych oraz pozasądowych związanych wyłącznie z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Zakres prokury nie jest jednak nieograniczony. Prokurent nie może bowiem:
– zbyć przedsiębiorstwa,
– oddać przedsiębiorstwa do czasowego korzystania,
– zbyć i obciążyć nieruchomości.
Do dokonania powyższych czynności konieczne jest pełnomocnictwo szczególne wyrażone w formie wymaganej do dokonania danej czynności.
Z uwagi na szczególny stosunek zaufania leżący u podstaw prokury, prokurentem może być jedynie osoba fizyczna posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków zarządu – odwołać prokurę może natomiast każdy z członków zarządu samodzielnie. Prokura może być w każdym czasie odwołana. Odwołanie prokury polega na złożeniu oświadczenia w tej kwestii prokurentowi przez któregokolwiek z członków zarządu. Prokurent nie może sam przekazać swoich uprawnień innej osobie, ma prawo jednak ustanowić pełnomocników, którzy w zakresie udzielonego im pełnomocnictwa będą mogli reprezentować spółkę.
Prokura w odróżnieniu od zwykłego pełnomocnictwa powinna być udzielona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Prokura podlega ujawnieniu w KRS, choć sam wpis ma charakter deklaratoryjny (nie przesądza o ważności prokury). W Kodeksie cywilnym zostały wyróżnione trzy rodzaje prokury:
– prokura samoistna,
– prokura oddziałowa,
– prokura łączna.
Istocie oraz różnicom między poszczególnymi rodzajami prokury a także znaczeniu jakie ma fakt, iż nasz kontrahent reprezentowany jest przez prokurenta samoistnego lub niesamoistnego zostanie poświęcony oddzielny wpis.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *