Prokura w spółce z o.o.

06 sierpnia 2015
Możliwość komentowania Prokura w spółce z o.o. została wyłączona

Przedsiębiorca, który podlega obowiązkowemu wpisowi do KRS, może ustanowić prokurenta. Prokura stanowi szczególny rodzaj pełnomocnictwa. Zakres umocowania prokurenta precyzuje art. 1091 k.c. zgodnie z którym prokurent ma prawo reprezentacji spółki z o.o. w czynnościach sądowych oraz pozasądowych związanych wyłącznie z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Zakres prokury nie jest jednak nieograniczony. Prokurent nie może bowiem:
– zbyć przedsiębiorstwa,
– oddać przedsiębiorstwa do czasowego korzystania,
– zbyć i obciążyć nieruchomości.
Do dokonania powyższych czynności konieczne jest pełnomocnictwo szczególne wyrażone w formie wymaganej do dokonania danej czynności.
Z uwagi na szczególny stosunek zaufania leżący u podstaw prokury, prokurentem może być jedynie osoba fizyczna posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków zarządu – odwołać prokurę może natomiast każdy z członków zarządu samodzielnie. Prokura może być w każdym czasie odwołana. Odwołanie prokury polega na złożeniu oświadczenia w tej kwestii prokurentowi przez któregokolwiek z członków zarządu. Prokurent nie może sam przekazać swoich uprawnień innej osobie, ma prawo jednak ustanowić pełnomocników, którzy w zakresie udzielonego im pełnomocnictwa będą mogli reprezentować spółkę.
Prokura w odróżnieniu od zwykłego pełnomocnictwa powinna być udzielona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Prokura podlega ujawnieniu w KRS, choć sam wpis ma charakter deklaratoryjny (nie przesądza o ważności prokury). W Kodeksie cywilnym zostały wyróżnione trzy rodzaje prokury:
– prokura samoistna,
– prokura oddziałowa,
– prokura łączna.
Istocie oraz różnicom między poszczególnymi rodzajami prokury a także znaczeniu jakie ma fakt, iż nasz kontrahent reprezentowany jest przez prokurenta samoistnego lub niesamoistnego zostanie poświęcony oddzielny wpis.